சட்ட மன்றத்தில்

திருவள்ளூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.ஜி.ராஜேந்திரன் சட்ட மன்றத்தில் பேசியாவது